Rodo

Szanowny Pacjencie,

wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z rejestracją on-line w systemie celem udzielenia świadczenia zdrowotnego.


I. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pediatryczne Centrum Zabiegowe – M. M. Gwinner spółka jawna z siedzibą w Bielsku Białej, pod adresem: ul. Cyniarska 24, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000145090, NIP: 9372379058, REGON: 072827090 („ADO”).


Z ADO można się skontaktować:
a) pisemnie pod adresem: Pediatryczne Centrum Zabiegowe – M. M. Gwinner spółka jawna z siedzibą w Bielsku Białej, pod adresem: ul. Cyniarska 24, 43-300 Bielsko-Biała,
b) drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 033 816 44 44 lub +48 033 816 44 45,
c) drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: e-mail: pcz@pczbielsko.pl.

II. KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tj. Annę Tomczyk, z którym można się skontaktować:
a) pisemnie pod adresem: ul. Cyniarska 24, 43-300 Bielsko-Biała,
b) drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 793 21 44 44,
c) drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@pczbielsko.pl

Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazany powyżej sposób kontaktu.

III. W JAKIM CELU BĘDZIEMY PRZETWARZALI PANI/PANA DANE OSOBOWE? JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?
JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY (w przypadku informacji o przetwarzaniu danych udzielanej w związku z otrzymaniem ich od podmiotu trzeciego)?

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rejestracji on-line na platformie rejestracyjnej w systemie ADO celem zapewnienia możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz realizacji przez ADO praw i obowiązków z nią związanych, w zakresie ustalenia Pani/Pana tożsamości w związku z planowanym udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach, w gabinetach lekarskich lub na oddziałach) oraz w związku ze skuteczną rejestracją, która łączy się z obowiązkiem przekazania przez Panią/Pana skierowania (jeśli to konieczne), w ramach prowadzonej przez ADO działalności leczniczej i wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

2. Przetwarzanie odbywa się:

a) podczas i po zakończeniu procesu rejestracji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d), art. 9 ust. 2 pkt c) i h) RODO lub jeśli przetwarzanie odbywa się w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

b) w celach opieki około obsługowej Pani/Pana jako pacjenta, np. aby potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin wizyty, przypomnieć o terminie planowanej wizyty, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO (prawnie uzasadniony interes ADO do którego należy m.in. zarządzanie grafikiem oraz obsługa pacjentów);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym oraz Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
1) dane identyfikacyjne (podstawowe),
2) dane dotyczące zdrowia fizycznego,
3) dane dotyczące zdrowia psychicznego,
4) dane dotyczące członków rodziny lub domowników,


IV. ODBIORCY DANYCH.

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, zgodnie z definicją „odbiorcy” wynikającą z art. 4 pkt 9) RODO, informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawnianie następującym podmiotom, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takim m.in. jak:

a) pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na polecenie ADO;
b) inne podmioty medyczne wykonujące usługi dla ADO;
c) dostawcy usług i rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, czyli np. podmiotom świadczącym usługi IT,
d) dostawcy usług prawnych na rzecz ADO (w szczególności kancelarie prawne);
e) podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu ADO oraz osoby przez nie uprawnione.


V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.


ADO nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Pani/Pana danych osobowych poza terytorium EOG (państw trzecich).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnej organizacji międzynarodowej.
 
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) do momentu potwierdzenia Pani/Pana wizyty osobiście w placówce ADO, lub
b) do momentu upływu terminu dostarczenia prawnie wymaganego skierowania lub
c) do momentu upływu daty i godziny, którą Pani/Pan wskazał jako termin wizyty, w sytuacji, gdy Pani/Pan zrezygnował/a z wcześniej wskazanej wizyty.
d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym oraz Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, a w przypadku danych wrażliwych również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 powyżej ADO usuwa dane wprowadzone przez Panią/Pana z systemu rejestracyjnego ADO.
 
VII. JAKIE SĄ PANI/PANA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?


Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, w takim zakresie w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym,
c) do usunięcia danych, jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, aby ADO je nadal przetwarzał,
d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych które są niezbędne do skutecznej rejestracji,
e) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
f) przenoszenia danych osobowych,
g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ADO lub Inspektorem Ochrony Danych.
 
VIII. DANE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA DANYCH.


W celu ustalenia kolejności zapisów na zabiegi medyczne stosujemy profilowanie. Decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych uzyskanych przez ADO w trakcie procesu leczenia lub zapisów na leczenie. Decyzje będą podejmowane na podstawie aktualnego stanu zdrowia oraz aktualnego dostępu lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w placówce ADO. Dla przykładu, im wyższe ryzyko pogorszenia stanu zdrowia, tym wyższy będzie priorytet dostępu do zabiegu.


IX. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie skutkowało niemożnością dokonania rejestracji, a co za tym idzie wykonania usługi medycznej. W przypadku chęci skorzystania z wykonania świadczeń medycznych, w przypadku odmowy podania tych danych, konsekwencją będzie brak możliwości rejestracji on-line Pani/Pana w systemie elektronicznym. Przysługuje Pani/Panu prawo w każdym czasie do dokonania rejestracji drogą telefoniczną lub osobiście w placówce ADO.
 
X. INFORMACJE KOŃCOWE.


Zasady opisane w niniejszej klauzuli informacyjnej maja zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Pani/Pana dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych w Pediatryczne Centrum Zabiegowe – M. M. Gwinner spółka jawna z siedzibą w Bielsku Białej zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.